product-image

Bài 71: Bài tập quản lý sinh viên trong Java

Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 72: Xử lý ngoại lệ trong java

Exception Handling trong java hay xử lý ngoại lệ trong java là một cơ chế mạnh mẽ để xử lý các lỗi runtime để có thể duy trì luồng bình thường của ứng dụng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngoại lệ (Exception) trong java, các kiểu ngoại lệ và sự khác biệt giữa các ngoại lệ checked và unchecked.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 73: Khối lệnh try-catch trong java

Khối lệnh try trong java được sử dụng để chứa một đoạn code có thế xảy ra một ngoại lệ. Nó phải được khai báo trong phương thức.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 74: Đa khối lệnh catch trong java

Nếu bạn phải thực hiện các tác vụ khác nhau mà ở đó có thể xảy ra các ngoại lệ khác nhau, hãy sử dụng đa khối lệnh catch trong java. Hãy xem ví dụ sau về việc sử dụng nhiều khối lệnh catch trong java
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 75: Khối lệnh try lồng nhau trong java

Khối try trong một khối try được gọi là khối try lồng nhau trong java.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 76: Khối lệnh finally trong java

Khối lệnh finally trong java được sử dụng để thực thi các lệnh quan trọng như đóng kết nối, đóng cá stream,... Khối lệnh finally trong java luôn được thực thi cho dù có ngoại lệ xảy ra hay không hoặc gặp lệnh return trong khối try.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 77: Từ khóa throw trong java

Từ khoá throw trong java được sử dụng để ném ra một ngoại lệ cụ thể.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 78: Từ khóa throws trong java

Từ khóa throws trong java được sử dụng để khai báo một ngoại lệ. Nó thể hiện thông tin cho lập trình viên rằng có thể xảy ra một ngoại lệ, vì vậy nó là tốt hơn cho các lập trình viên để cung cấp các mã xử lý ngoại lệ để duy trì luồng bình thường của chương trình.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 79: Sự khác nhau giữa throw và throws trong java

Có một vài sự khác nhau giữa từ khóa throw và throws trong java được mô tả trong bảng dưới đây.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 80: Sự khác nhau giữa final, finally và finalize

Sự khác nhau giữa final, finally và finalize được thể hiện trong bảng dưới đây:
Xem Chi Tiết...
 new8