product-image

Bài 61: Bài tập Java - Viết chương trình java tính hàm SLOPE trong excel

Nội dung bài viết: Mô tả và công thức tính hàm SLOPE trong Microsoft Excel. Cách dùng hàm SLOPE trong Microsoft Excel. Viết chương trình java tính hàm SLOPE trong excel.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 62: Bài tập Java - Đếm số từ trong một chuỗi

Đề bài: Viết chương trình đếm số từ trong một chuỗi trong Java. Mỗi từ cách nhau bởi một khoảng trắng (tab, space, ...) Ví dụ ” hoc java co ban den nang cao ” có 7 từ.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 63: Bài tập Java - Liệt kê số lần xuất hiện của các từ trong một chuỗi

Đề bài: Viết chương trình java liệt kê số lần xuất hiện của các từ trong một chuỗi.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 64: Bài tập java - Kiểm tra chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hay không?

Đề bài: Viết chương trình java kiểm tra xem chuỗi s1 chứa chuỗi s2 không?
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 65: Bài tập Java - Liệt kê các phần tử xuất hiện trong mảng đúng 1 lần

Đề bài: Viết chương trình Java nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Liệt kê các phần tử xuất hiện trong mảng đúng 1 lần.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 66: Bài tập Java - Liệt kê các phần tử xuất hiện trong mảng đúng 2 lần

Đề bài: Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Liệt kê các phần tử xuất hiện trong mảng đúng 2 lần.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 67: Bài tập Java - Liệt kê số lần xuất hiện của các phần tử trong một mảng

Đề bài: Viết chương trình nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Liệt kê số lần xuất hiện của các phần tử trong một mảng đã cho.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 68: Bài tập Java - Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần

Đề bài: Viết chương trình Java nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 69: Bài tập Java - Chèn phần tử vào mảng trong java

Đề bài: Viết chương trình Java nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, sau đó chèn phần tử k vào mà vẫn đảm bảo mảng là tăng dần.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 70: Bài tập Java - Trộn 2 mảng trong Java

Đề bài: Viết chương trình Java nhập 2 mảng số thực a0, a1, a2, …, an và b0, b1, b2, …, bm. Giả sử 2 mảng này đã được sắp xếp tăng dần. Hãy tận dụng tính sắp xếp của 2 dãy và tạo dãy c0, c1, c2, …, cn+m là hợp của 2 dãy trên sao cho ci cũng có thứ tự tăng dần.
Xem Chi Tiết...
 new8