product-image

Bài 51: Mô hình MVC là gì? - Ví dụ login sử dụng mô hình MVC trong Java

MVC (viết tắt của Model-View-Controller) là một mẫu kiến trúc phần mềm hay mô hình thiết kế để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia một ứng dụng thành ba phần tương tác được với nhau, mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần khác.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 52: Tính giai thừa trong java

Viết chương trình tính giai thừa của một số nguyên. Định nghĩa : giai thừa của 1 số là tích các số liên tiếp từ 1 đến số đó. Trường hợp đặc biệt, giai thừa của 0 và 1 là 1.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 53: Check số nguyên tố trong java

Định nghĩa: số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ... là những số nguyên tố.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 54: Dãy số Fibonacci trong java

Viết chương trình tìm n số Fibonacci đầu tiên trong java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Quy luật của dãy số Fibonacci: số tiếp theo bằng tổng của 2 số trước, 2 số đầu tiên của dãy số là 0, 1. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 55: Chuyển đổi hệ cơ số trong java

Chuyển đổi số nguyên N từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số B bất kỳ. Chuyển đổi hệ cơ số B sang hệ cơ số 10 bất kỳ.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 56: Bài tập Java - Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Java

Đề bài: Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 57: Bài tập Java - Phân tích số nguyên n thành tích các số nguyên tố

Đề bài: Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố trong Java. Ví dụ: 12 = 2 x 2 x 3. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 58: Bài tập Java - Tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Java

Đề bài: viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên n trong Java. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Ví dụ: với 1234, tổng các chữ số là 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 59: Bài tập Java - Tìm số thuận nghịch trong java

Đề bài: Viết chương trình tìm các số thuận nghịch có sáu chữ số từ 100000 đến 999999. Một số được gọi là số thuận nghịch nếu nó bằng số đảo ngược, tức là ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái số đó ta vẫn nhận được một số giống nhau. Ví dụ 123321 là một số thuận nghịch.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 60: Bài tập Java - Liệt kê số Fibonacci nhỏ hơn n và là số nguyên tố

Đề bài: Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố trong Java. N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím.
Xem Chi Tiết...
 new8