product-image

Bài 41: Object cloning trong java

Object cloning là cách để tạo ra một bản sao chính xác của một đối tượng bị clone. Phương thức clone() được sử dụng để tạo ra một object mới.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 42: Phương thức equals() và hashCode() trong java

Bài viết này giúp bạn hiểu khái niệm 2 phương thức quan trọng: Phương thức equals() và hashCode() trong Java.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 43: Mảng (Array) trong java

Thông thường, mảng (array) là một tập hợp các phần tử có cùng kiểu được lưu trữ gần nhau trong bộ nhớ.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 44: Khai báo mảng trong java

Như bạn biết mảng trong java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Mảng là một cấu trúc dữ liệu nơi lưu trữ các phần tử giống nhau. Với mảng trong java chúng ta chỉ có thể lưu trữ một tập các phần tử có số lượng phần tử cố định.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 45: Duyệt mảng trong java

Duyệt mảng trong java là quá trình truy cập từng phần tử của một mảng. Duyêt mảng thường được thực hiện bắt đầu với phần tử đầu tiên và cho đến khi kết thúc mảng. Tuy nhiên, nó cũng có thể di chuyển ngược hoặc bỏ qua các phần tử. Ở đây, chúng ta sẽ tập trung vào việc duyệt một mảng từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng hai kỹ thuật khác nhau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 46: Lớp Wrapper trong java

Lớp Wrapper trong java cung cấp cơ chế để chuyển đổi kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu đối tượng và từ đối tượng thành kiểu dữ liệu nguyên thủy.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 47: Đệ quy trong java

Đệ quy trong java là quá trình trong đó một phương thức gọi lại chính nó một cách liên tiếp. Một phương thức trong java gọi lại chính nó được gọi là phương thức đệ quy.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 48: Truyền giá trị và tham chiếu (pass-by-value và pass-by-reference) trong java

Nếu chúng ta gọi một phương thức và truyền một giá trị cho phương thức đó được gọi là truyền giá trị. Việc thay đổi giá trị chỉ có hiệu lực trong phương thức được gọi, không có hiệu lực bên ngoài phương thức.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 49: Toán tử instanceof trong java

Toán tử instanceof trong java được sử dụng để kiểm tra một đối tượng có phải là thể hiển của một kiểu dữ liệu cụ thể không (lớp, lớp con, interface).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 50: Sử dụng Regex trong Java - Java Regex

Java Regex hoặc Regular Expression (biểu thức chính quy) là một API để định nghĩa một mẫu để tìm kiếm hoặc thao tác với chuỗi. Nó được sử dụng rộng rãi để xác định ràng buộc trên các chuỗi như xác thực mật khẩu, email, kiểu dữ liệu datetime, ...
Xem Chi Tiết...
 new8