product-image

Bài 31: Constructor trong java

Constructor trong java là một dạng đặc biệt của phương thức được sử dụng để khởi tạo các đối tượng. Java Constructor được gọi tại thời điểm tạo đối tượng. Nó khởi tạo các giá trị để cung cấp dữ liệu cho các đối tượng, đó là lý do tại sao nó được gọi là constructor.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 32: Từ khoá this trong java

Từ khóa this trong java là một biến tham chiếu được sử dụng để tham chiếu tới đối tượng của lớp hiện tại.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 33: Từ khóa super trong java

Từ khóa super trong java là một biến tham chiếu được sử dụng để tham chiếu trực tiếp đến đối tượng của lớp cha gần nhất.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 34: Từ khóa final trong java

Từ khóa final trong Java được sử dụng để hạn chế người dùng. Từ khóa final có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh: Biến final: bạn không thể thay đổi giá trị của biến final (nó sẽ là hằng số). Phương thức final: bạn không thể ghi đè phương thức final. Lớp final: bạn không thể kế thừa lớp final. Biến static final trống: Một biến final mà không được khởi tạo tại thời điểm khai báo được gọi là biến final trống.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 35: Từ khóa static trong Java

Từ khóa static trong Java được sử dụng chính để quản lý bộ nhớ. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa static với các biến, các phương thức, các khối, các lớp lồng nhau(nested class). Từ khóa static thuộc về lớp chứ không thuộc về instance(thể hiện) của lớp.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 36: Access Modifier trong Java

Có hai loại Access Modifier trong Java, đó là: Access Modifier và Non-access Modifier. Access Modifer trong Java xác định phạm vi có thể truy cập của biến, phương thức, constructor hoặc lớp. Trong java, có 4 phạm vi truy cập của Access Modifier như sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 37: Lớp abstract trong java

Một lớp được khai báo với từ khóa abstract là lớp abstract trong Java. Lớp abstract có nghĩa là lớp trừu tượng, nó có thể có các phương thức abstract hoặc non-abtract.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 38: Interface trong java

Một Interface trong Java là một bản thiết kế của một lớp. Nó chỉ có các phương thức trừu tượng. Interface là một kỹ thuật để thu được tính trừu tượng hoàn toàn và đa kế thừa trong Java. Interface trong Java cũng biễu diễn mối quan hệ IS-A. Nó không thể được khởi tạo giống như lớp trừu tượng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 39: Sự khác nhau giữa Abstract class và Interface

Abstract class và interface đều được sử dụng để có được sự trừu tượng mà ở đó chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Nhưng có một vài sự khác nhau giữa abstract class và interface được liệt kê trong bảng sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 40: Lớp Object trong java

Mặc định lớp Object là lớp cha của tất cả các lớp trong java. Nói cách khác nó là một lớp cáo nhất trong java.
Xem Chi Tiết...
 new8