product-image

Bài 331: Tùy chỉnh Annotation trong java

Tùy chỉnh annotation trong java hoặc Java annotation được người dùng định nghĩa rất dễ dàng để tạo và sử dụng. Phần tử @interface được sử dụng để khai báo một annotation. Ví dụ:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 332: Generics trong Java

Java Generics được thêm vào ngôn ngữ lập trình Java từ Java 5. Generics trong java là một cách để xác định các kiểu cụ thể cho các lớp và phương thức trong ngữ cảnh khác nhau.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 333: String trong java

Trong java, string(chuỗi) là một đối tượng biểu diễn một chuỗi các giá trị char.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 334: Immutable String trong java

Trong java đối tượng string là bất biến(immutable). Bất biến có nghĩa là không thể thay đổi.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 335: So sánh chuỗi trong java

Chúng ta có thể so sánh chuỗi trong java trên cơ sở nội dung và tham chiếu của nó
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 336: Nối chuỗi trong java

Trong java, việc nối chuỗi để tạo thành một chuỗi mới là sự kết hợp của nhiều chuỗi. Có 2 cách để nối chuỗi trong java
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 337: Substring trong java

Một phần của chuỗi được gọi là chuỗi con(substring). Nói cách khác, chuỗi con là một tập hợp con của một chuỗi khác.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 338: Các phương thức của lớp String trong Java

Lớp java.lang.String cung cấp rất nhiều phương thức để xử lý chuỗi. Các phương thức này giúp chúng ta thực hiện nhiều thao tác như cắt, ghép, chuyển đổi, so sánh, thay thế các chuỗi, ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 339: Lớp StringBuffer trong java

Trong java, lớp StringBuffer được sử dụng để tạo chuỗi có thể thay đổi (mutable). Lớp StringBuffer trong java tương tự như lớp String ngoại trừ nó có thể thay đổi.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 340: Lớp StringBuilder trong java

Trong java, lớp StringBuilder được sử dụng để tạo chuỗi có thể thay đổi (mutable). Lớp StringBuilder trong java tương tự như lớp StringBuilder ngoại trừ nó không đồng bộ(non-synchronized).
Xem Chi Tiết...
 new8