product-image

Bài 321: Lệnh try-with-resources trong Java 7

Câu lệnh try-with-resources trong Java 7 là một câu lệnh try khai báo một hoặc nhiều tài nguyên. Tài nguyên là một đối tượng phải được đóng sau khi hoàn thành chương trình. Câu lệnh try-with-resources đảm bảo rằng mỗi tài nguyên được đóng sau khi thực thi câu lệnh.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 322: Suy luận tạo đối tượng Generic

Trong Java 7, Java cung cấp trình biên dịch được cải tiến, đủ thông minh để suy luận tạo đối tượng Generic. Bây giờ, bạn có thể thay thế các đối số kiểu dữ liệu cụ thể bằng một tập rỗng các tham số kiểu (<>). Cặp dấu ngoặc nhọn này được gọi là viên kim cương.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 323: Chữ số Java với dấu gạch dưới

Java cho phép bạn sử dụng dấu gạch dưới trong các chữ số. Tính năng này được giới thiệu trong Java 7. Tính năng này cho phép bạn, ví dụ
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 324: Các cải tiến JDBC của Java 7

Java JDBC được sử dụng để kết nối đến database. Bạn có thể truy cập bất kỳ dữ liệu nào từ database, spreadsheets hoặc file bằng cách sử dụng JDBC.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 325: Varargs trong Java - đối số linh động

Variable Argument - Varargs trong Java cho phép phương thức chấp nhận các đối số zero hoặc muliple.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 326: Enum trong java

Enum trong java là một kiểu dữ liệu đặc biệt của Java được sử dụng để định nghĩa các tập hợp các hằng số. Cụ thể hơn, Java enum là một kiểu đặc biệt của lớp trong java. Một enum có thể chứa các trường, phương thức và Constructor.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 327: For-Each trong java

Vòng lặp for-each trong java giới thiệu từ Java 5. Nó chủ yếu được sử dụng để duyệt mảng hoặc các phần tử của collection. Lợi thế của vòng lặp for-each là nó giúp loại bỏ khả năng lỗi và làm cho code dễ đọc hơn.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 328: Static import trong java

Tính năng static import trong java giới thiệu từ Java 5. Nó tạo điều kiện cho lập trình viên java truy cập trực tiếp vào các thành viên static của lớp được import, mà không cần phải sử dụng thông qua tên lớp.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 329: Autoboxing và unboxing trong java

Việc chuyển đổi tự động các kiểu dữ liệu nguyên thủy thành kiểu Wrapper tương đương của nó được gọi là hoạt động autoboxing (hay boxing) và ngược lại được gọi là unboxing. Đây là tính năng mới
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 330: Annotation trong java

Annotation trong java là một thẻ đại diện cho siêu dữ liệu tức là nó được gắn với lớp, interface, phương thức hoặc các trường để chỉ định một số thông tin bổ sung có thể được sử dụng bởi trình biên dịch java và JVM.
Xem Chi Tiết...
 new8