product-image

Bài 312: Ví dụ biểu thức Lambda với Thread

Bạn có thể sử dụng biểu thức lambda để chạy thread. Trong ví dụ sau, chúng ta đang cài đặt phương thức run() bằng cách sử dụng biểu thức lambda.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 313: Ví dụ biểu thức Lambda với Comparator

Biểu thức Java lambda có thể được sử dụng trong collection. Nó cung cấp cách hiệu quả và ngắn gọn để duyệt, lọc và lấy dữ liệu. Sau đây là một số ví dụ biểu thức lambda với Comparator.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 314: Ví dụ biểu thức Lambda với Filter Collection Data

Dưới đây là ví dụ biểu thức Lambda với Filter Collection Data.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 315: Toán tử dấu 2 chấm (::) trong Java 8

Toán tử dấu 2 chấm (::) trong Java hay còn được gọi là toán tử tham chiếu phương thức trong java. Nó được sử dụng để gọi một phương thức của một lớp khác (cung cấp bản cài đặt cho phương thức trừu tượng của một Functional Interface).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 316: Lớp StringJoiner trong java 8

Lớp StringJoiner trong java 8 có kiểu final trong gói java.util. Nó được sử dụng để xây dựng một dãy ký tự được phân cách bởi dấu phân cách. Giờ đây, bạn có thể tạo chuỗi bằng cách phân tách các dấu phân cách như dấu phẩy (,), dấu nối (-) vv. Bạn cũng có thể truyền tiền tố và hậu tố cho chuỗi char.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 317: forEach() trong java 8

Phương thức forEach trong java 8 là một tính năng mới của java 8. Nó được định nghĩa trong giao diện Iterable và Stream. Nó là một phương thức mặc định được định nghĩa trong giao diện Iterable. Các lớp Collection extends giao diện Iterable có thể sử dụng vòng lặp forEach để duyệt các phần tử.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 318: Binary Literal trong Java

Java đã thêm một tính năng mới tạo chuỗi nhị phân (Binary Literal) trong Java 7. Bạn có thể thực hiện các loại tích phân (byte, short, int, và long) trong hệ thống số nhị phân. Để chỉ định một chuỗi nhị phân, hãy thêm tiền tố 0b hoặc 0B vào giá trị nhị phân.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 319: String trong mệnh đề Switch

Trong Java 7, Java cho phép bạn sử dụng các đối tượng String trong mệnh đề switch-case. Để sử dụng String, bạn cần phải xem xét các điểm sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 320: Catch nhiều ngoại lệ trong Java 7

Java cho phép bạn bắt (catch) nhiều loại ngoại lệ trong một khối catch duy nhất. Nó được giới thiệu trong Java 7 và giúp tối ưu hóa code.
Xem Chi Tiết...
 new8