product-image

Bài 301: Comparator trong java

Giao diện Comparator trong java được sử dụng để sắp xếp các đối tượng của lớp do người dùng định nghĩa (user-defined). Giao diện này thuộc về gói java.util và chứa hai phương thức có tên compare(Object obj1,Object obj2) và equals(Object element).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 302: Sự khác nhau giữa Comparable và Comparator

Comparable và Comparator cả hai đều là các giao diện và có thể được sử dụng để sắp xếp các phần tử của collection.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 303: Lớp Properties trong java

Lớp Properties trong java được sử dụng để tạo ra đối tượng chứa cặp khóa (key) và giá trị (value) như một chuỗi. Lớp java.util.Properties là một lớp con của Hashtable.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 304: Sự khác nhau giữa ArrayList và Vector

ArrayList và Vector cả hai được impements giao diện List và duy trì thứ tự chèn của các phần tử. Tuy nhiên, có vài sự khác nhau giữa ArrayList và Vector được đưa ra dưới đây:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 305: Sự khác nhau giữa Array với ArrayList

Mảng (Array) là một cấu trúc dữ liệu có kích thước cố định, trong khi ArrayList là một lớp Collection có thể thay đổi được kích thước.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 306: Sử dụng iterator trong Java

Iterator trong Java là một interface được sử dụng để thay thế Enumerations trong Java Collection Framework. Bạn có thể sử dụng interator để:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 307: Hướng dẫn sử dụng hàm toán học - Java Math

Các trường của lớp Math trong java. Sau đây là các trường của lớp java.lang.Math.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 308: Làm tròn số trong java

Bài hướng dẫn này giúp bạn cách làm tròn số trong java. Trong java, để làm tròn lên chúng ta sử dụng phương thức Math.round() hoặc Math.ceil() và để làm tròn xuống chúng ta sử dụng phương thức Math.floor().
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 310: Lambda Expression - Biểu thức Lambda trong java 8

Lambda Expression - Biểu thức Lambda trong java là một tính năng mới và quan trọng được thêm vào trong Java SE 8.
Xem Chi Tiết...
 new8