product-image

Bài 291: HashMap trong Java hoạt động như thế nào?

Lớp HashMap trong java là một lớp kế thừa lớp AbstractMap và triển khai của Map Interface trong Collections Framework nên nó sẽ có một vài đặc điểm và phương thức tương đồng với Map. HashMap được sử dụng để lưu trữ các phần tử dưới dạng "key/value"
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 292: LinkedHashMap trong java

Những điểm quan trọng về lớp LinkedHashMap trong java là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 293: TreeMap trong java

Lớp TreeMap trong java là một lớp kế thừa lớp AbstractMap và triển khai của NavigableMap Interface (NavigableMap kế thừa SortedMap, SortedMap kế thừa Map interface).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 294: Hashtable trong java

Những điểm quan trọng về lớp Hashtable trong java là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 295: Sự khác nhau giữa HashMap và Hashtable

HashMap và Hashtable đều được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở dạng cặp key và value. Cả hai đều đang sử dụng kỹ thuật băm để lưu trữ các khóa duy nhất.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 296: EnumSet trong java

Lớp EnumSet trong java là một cài đặt chuyên biệt để sử dụng với các kiểu enum. Nó kế thừa lớp Enum và lớp AbstractSet.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 297: EnumMap trong java

Lớp EnumMap trong java là một cài đặt chuyên biệt để sử dụng với các enum keys. Nó kế thừa lớp Enum và AbstractMap.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 298: Lớp Collections trong java

Lớp Collections trong java chỉ chứa các phương thức static để thao tác và trả về các collection. Nó kế thừa lớp Object.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 299: Sorting trong Collections

Chúng ta có thể sắp xếp các phần tử của:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 300: Comparable trong java

Giao diện Comparable trong java được sử dụng để sắp xếp các đối tượng của lớp do người dùng định nghĩa (user-defined). Giao diện này thuộc về gói java.lang và chỉ chứa một phương thức có tên compareTo(Object).
Xem Chi Tiết...
 new8