product-image

Bài 21: Tính đóng gói trong java

Tính đóng gói trong java là kỹ thuật ẩn giấu thông tin không liên quan và hiện thị ra thông liên quan. Mục đích chính của đóng gói trong java là giảm thiểu mức độ phức tạp phát triển phần mềm.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 22: Tính kế thừa trong java

Kế thừa trong java là sự liên quan giữa hai class với nhau, trong đó có class cha (superclass) và class con (subclass). Khi kế thừa class con được hưởng tất cả các phương thức và thuộc tính của class cha.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 23: Tính đa hình trong java

Đa hình trong java (Polymorphism) là một khái niệm mà chúng ta có thể thực hiện một hành động bằng nhiều cách khác nhau. Polymorphism được cấu tạo từ 2 từ Hy Lạp: poly và morphs. Trong đó "poly" có nghĩa là nhiều và "morphs" có nghĩa là hình thể. Vậy polymorphism có nghĩa là nhiều hình thể.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 24: Nạp chồng phương thức trong java

Nạp chồng phương thức trong java xảy ra nếu một lớp có nhiều phương thức có tên giống nhau nhưng khác nhau về kiểu dữ liệu hoặc số lượng các tham số.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 25: Ghi đè phương thức trong java

Ghi đè phương thức trong java xảy ra nếu lớp con có phương thức giống lớp cha. Nói cách khác, nếu lớp con cung cấp sự cài đặt cụ thể cho phương thức đã được cung cấp bởi một lớp cha của nó được gọi là ghi đè phương thức (method overriding) trong java.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 26: Sự khác nhau giữa overloading và overriding trong java

Sự khác nhau giữa overloading và overriding phương thức trong java được thể hiện trong bảng sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 27: Lập trình hướng đối tượng(OOPs) trong java

Lập trình hướng đối tượng (OOP-Object-Oriented Programming) là một phương pháp hay mô hình giúp tăng năng suất, đơn giản hóa việc bảo trì, dễ dàng mở rộng trong thiết kế phần mềm bởi việc cung cấp một vài khái niệm như:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 28: Lớp và đối tượng trong java

Trong bài này chúng ta sẽ học về lớp và đối tượng trong java. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, chúng ta thiết kế chương trình bằng việc sử dụng các lớp và đối tượng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 29: Lớp và đối tượng trong java

Trong bài này chúng ta sẽ học về lớp và đối tượng trong java. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, chúng ta thiết kế chương trình bằng việc sử dụng các lớp và đối tượng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 30: Package trong java

Một package (gói) trong java là một nhóm các kiểu tương tự của các lớp, giao diện và các package con . Package trong java có thể được phân loại theo hai hình thức, package được dựng sẵn và package do người dùng định nghĩa. Có rất nhiều package được dựng sẵn như java, lang, AWT, javax, swing, net, io, util, sql, ...
Xem Chi Tiết...
 new8