product-image

Bài 281: ArrayList trong java

Lớp ArrayList trong java là một lớp kế thừa lớp AbstractList và triển khai của List Interface trong Collections Framework nên nó sẽ có một vài đặc điểm và phương thức tương đồng với List. ArrayList được sử dụng như một mảng động để lưu trữ các phần tử.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 282: LinkedList trong java

Lớp LinkedList trong java là một lớp kế thừa lớp AbstractSequentialList và triển khai của List, Queue Interface trong Collections Framework nên nó sẽ có một vài đặc điểm và phương thức tương đồng với List, Queue. Lớp LinkedList trong java sử dụng cấu trúc danh sách liên kết kép Doubly để lưu trữ các phần tử.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 283: Sự khác nhau giữa ArrayList và LinkedList

Cả hai lớp ArrayList và LinkedList đều được implements từ giao tiếp List và duy trì thứ tự của phần tử được thêm vào. Cả hai lớp này đều là lớp không đồng bộ (non-synchronized).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 284: Set trong Java

Set là một interface kế thừa Collection interface trong java. Set trong java là một Collection không thể chứa các phần tử trùng lặp.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 285: HashSet trong java

Lớp HashSet trong java là một lớp kế thừa lớp AbstractSet và triển khai của Set Interface trong Collections Framework nên nó sẽ có một vài đặc điểm và phương thức tương đồng với Set. HashSet được sử dụng để tạo một bộ sưu tập sử dụng bảng băm để lưu trữ. Nó kế thừa lớp AbstractSet và triển khai Set interface.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 286: HashSet trong Java hoạt động như thế nào?

Trong bài HashSet trong Java chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm của HashSet, các constructor, các phương thức và ví dụ minh họa trong việc sử dụng HashSet trong Java. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm về cấu trúc dữ liệu lưu trữ các phần tử, cách HashSet trong Java hoạt động như thế nào?
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 287: LinkedHashSet trong java

Lớp LinkedHashSet trong java là một bản cài đặt bảng băm và danh sách liên kết của giao diện Set. Nó kế thừa lớp HashSet và implements giao diện Set.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 288: TreeSet trong java

Lớp TreeSet trong java implements giao diện Set sử dụng cấu trúc cây để lưu trữ các phần tử. Nó kế thừa lớp AbstractSet và implements giao diện NavigableSet. Các đối tượng của lớp TreeSet được lưu trữ theo thứ tự tăng dần.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 289: Map trong java

Trong java, map được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo cặp key và value. Mỗi cặp key và value được gọi là mục nhập (entry). Map trong java chỉ chứa các giá trị key duy nhất. Map rất hữu ích nếu bạn phải tìm kiếm, cập nhật hoặc xóa các phần tử trên dựa vào các key.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 290: HashMap trong java

Lớp HashMap trong java là một lớp kế thừa lớp AbstractMap và triển khai của Map Interface trong Collections Framework nên nó sẽ có một vài đặc điểm và phương thức tương đồng với Map
Xem Chi Tiết...
 new8