product-image

Bài 11: Toán tử trong java

Toán tử trong java là một ký hiệu được sử dụng để thực hiện một phép tính/chức năng nào đó. Java cung cấp các dạng toán tử sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 12: Hệ thống Unicode trong java

Unicode là một kiểu mã hóa ký tự chuẩn quốc tế. Unicode được sử dụng trong hầu hết các ngôn ngữ văn bản điện tử của thế giới.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 13: Mệnh đề if-else trong java

Mệnh đề if trong java được sử dụng để kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Mệnh đề này trả về giá trị True hoặc False . Có các kiểu của mệnh đề if-else trong java như sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 14: Mệnh đề Switch-case trong java

Mệnh đề switch-case trong java được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 15: Vòng lặp for trong java

Vòng lặp for trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp là cố định thì vong lặp for được khuyến khích sử dụng, còn nếu số lần lặp không cố định thì nên sử dụng vòng lặp while hoặc do while.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 16: Vòng lặp while trong java

Vòng lặp while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Nếu số lần lặp không được xác định trước thì vòng lặp lặp while được khuyến khích sử dụng trong trường hợp này.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 17: Vòng lặp do-while trong java

Vòng lặp do-while trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ do-while thực hiện lệnh ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện là False.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 18: Sử dụng Break trong java

Từ khóa break trong java được sử dụng để stop thực thi lệnh trong vòng lặp hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ stop vòng lặp bên trong đó.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 19: Sử dụng Continue trong java

Từ khóa continue trong java được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, với điều kiện đó khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, continue chỉ có tác dụng với vọng lặp bên trong đó.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 20: Chương trình kinh điển trong java

Giới thiệu các bạn một vài chương trình kinh điển trong java thường được hỏi khi đi phỏng vấn. Các chương trình này có liên quan đến cấu trúc điều khiển, mảng, Collection, String, lập trình hướng đối tượng (OOP), ... Dưới đây là danh sách chương trình java kinh điển.
Xem Chi Tiết...
 new8