product-image

Bài 131: Lớp JMenuItem trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 132: Lớp JMenu trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 133: Lớp JCheckboxMenuItem trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 134: Lớp JRadioButtonMenuItem trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 135: Lớp JPopupMenu trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent. Lớp JPopupMenu trong Java Swing biểu diễn một menu mà có thể được popup một cách động tại một vị trí đã cho bên trong một thành phần. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JPopupMenu là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 136: Giới thiệu Layout trong Java Swing

Layout (bố cục) nghĩa là sự bố trí sắp xếp các thành phần bên trong Container theo một phương thức nhất định. Nói cách khác, chúng ta đặt các thành phần tại một vị trí cụ thể bên trong Container. Tác vụ bố trí này được thực hiện tự động bởi LayoutManager.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 137: BoxLayout trong Java Swing

Lớp BoxLayout trong Java Swing được sử dụng để sắp xếp các thành phần hoặc theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang. Để phục vụ mục đích này, lớp BoxLayout cung cấp 4 hằng:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 138: BorderLayout trong Java Swing

Lớp BorderLayout trong Java Swing sắp xếp các thành phần để phù hợp với 5 miền: EAST, WEST, SOUTH, NORTH và CENTER. Nó là layout mặc định của Frame hoặc Window. Mỗi khu vực (miền) chỉ có thể chứa một thành phần và mỗi thành phần trong mỗi khu vực được nhận diện bởi các hằng tương ứng là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 139: CardLayout trong Java Swing

Lớp CardLayout trong Java Swing quản lý các thành phần theo một phương thức mà chỉ có một thành phần là nhìn thấy (visible) tại một thời điểm.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 140: FlowLayout trong Java Swing

Lớp FlowLayout trong Java Swing được sử dụng để sắp xếp các thành phần trong một line, line sau nối tiếp line trước (trong một luồng từ trái qua phải left-to-right flow).
Xem Chi Tiết...
 new8