product-image

Bài 121: Lớp JScrollBar trong Java Swing

Lớp JScrollBar trong Java Swing là một trình triển khai của thanh cuốn scrollbar. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JScrollBar:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 122: Lớp JOptionPane trong Java Swing

Lớp JOptionPane trong Java Swing là một thành phần cung cấp các phương thức chuẩn để gọi một hộp thoại dialog chuẩn cho một giá trị hoặc thông báo người dùng về một cái gì đó. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JOptionPane:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 123: Lớp JFileChooser trong Java Swing

Lớp JFileChooser trong Java Swing là một thành phần cung cấp một kỹ thuật đơn giản cho người dùng để lựa chọn một file. Cú pháp khai báo cho lớp Javax.swing.JFileChooser là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 124: Lớp JProgressBar trong Java Swing

Lớp JProgressBar trong Java Swing là một thành phần hiển thị tiến trình của tác vụ. Cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JProgressBar là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 125: Lớp JSlider trong Java Swing

Lớp JSlider trong Java Swing được sử dụng để tạo con trượt slider. Bởi sử dụng JSlider, một người dùng có thể lựa chọn một giá trị từ một dãy cụ thể. Cú pháp khai báo của lớp JSlider như sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 126: Lớp JSpinner trong Java Swing

Lớp JSpinner trong Java Swing là một thành phần cho phép người dùng lựa chọn một số hoặc một giá trị đối tượng từ một dãy đã qua sắp xếp bởi sử dụng một trường đầu vào. Cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JSpinner là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 127: Lớp JPanel trong Java Swing

JPanel trong Java Swing được sử dụng để tạo ra các container nơi chứa các phần tử khác. Container là thành phần chủ chốt trong các thành phần của SWING GUI. Một Container cung cấp một không gian, là nơi đặt một thành phần.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 128: Lớp JFrame trong Java Swing

Container là thành phần chủ chốt trong các thành phần của SWING GUI. Một Container cung cấp một không gian, là nơi đặt một thành phần. Một Container trong AWT chính là một Component và nó có thêm khả năng để thêm các thành phần khác vào chính nó. Khi xem xét về Container, bạn cần chú ý các điểm sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 129: Lớp JWindow trong Java Swing

Container là thành phần chủ chốt trong các thành phần của SWING GUI. Một Container cung cấp một không gian, là nơi đặt một thành phần. Một Container trong AWT chính là một Component và nó có thêm khả năng để thêm các thành phần khác vào chính nó. Khi xem xét về Container, bạn cần chú ý các điểm sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 130: Lớp JMenuBar trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng.
Xem Chi Tiết...
 new8