product-image

Bài 204: Check file ẩn trong java

Phương thức isHidden() của lớp File được sử dụng để check file có bị ẩn không.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 205: Liệt kê tất cả file và folder trong một folder

Dưới đây là ví dụ liệt kê tất cả file và folder trong một folder sử dụng hàm đệ quy:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 206: Get thư mục hiện tại trong Java

Bài này hướng dẫn bạn 3 cách để có get thư mục hiện tại trong java:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 207: Read properties file trong java

Properties file (.properties) chủ yếu được sử dụng trong các công nghệ liên quan đến Java để lưu trữ các tham số có thể cấu hình của một ứng dụng. Properties là các giá trị được quản lý theo các cặp key/value.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 208: Check thư mục rỗng trong java

Để check thư mục rỗng trong java, bạn có thể sử dụng phương thức java.io.File.list() để check xem có bất kỳ thư mục hoặc file nào tồn tại trong thư mục đã cho không.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 209: Tạo đường dẫn thư mục trong java

Để tạo đường dẫn thư mục trong java, bạn có thể sử dụng phương thức mkdir() hoặc mkdirs() của lớp java.io.File. Hoặc với JDK 7 trở lên bạn có thể sử dụng phương thức static createDirectories() của lớp java.nio.file.Files.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 210: Xóa thư mục trong java

[Xóa thư mục trong java - Delete folder trong java] Để xóa thư mục trong java thì thư mục bị xóa phải là thư mục trống, nghĩa là thư mục bị xóa đó không chứa bất thư mục con hoặc file nào. Do vậy để xóa thư mục trong java thì chúng ta phải xóa tất cả các thư mục con và các file bên trong nó.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 211: Copy thư mục trong java

Không có phương thức copy thư mục nào sẵn có trong java. Để copy một thư mục trong java từ vị trí này sang vị trí khác với tất cả các thư mục con và các file mà chúng chứa thì chúng ta phải copy từng thư mục con và file sang vị trí mới.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 212: ZIP file trong java

Trong bài này chúng ta sẽ học về làm thế nào để ZIP file trong java. Vậy thì ZIP là gì? ZIP là định dạng file mà ở đó data của file được mã hóa và nén lại, độ nén phụ thuộc vào dữ liệu của file và thuật toán nén. Nó thường được sử dụng để nén các file và thư mục.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 213: Lập trình mạng với java

Thuật ngữ lập trình mạng với java đề cập đến việc viết các chương trình thực hiện trên nhiều thiết bị (máy tính), trong đó các thiết bị được kết nối với nhau.
Xem Chi Tiết...
 new8