product-image

Bài 194: Đọc file với BufferedReader trong java

Trong java, Lớp BufferedReader được sử dụng để đọc văn bản từ một input stream dựa trên các ký tự (character stream). Nó có thể được sử dụng để đọc dữ liệu theo dòng (line by line) bằng phương thức readLine(). Nó giúp hiệu suất nhanh.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 195: Đọc ghi file trong java

Có 3 kiểu stream được sử dụng để đọc ghi file trong java đó là byte stream, character stream và buffered stream. Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng Scanning (đọc) và Formatting (ghi).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 196: Append nội dung vào file trong java

Trong java, bạn có thể sủ dụng FileWriter(file, true) để append thêm nội dụng mới vào cuối file.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 197: Delete file trong java

Để delete file trong java, bạn có thể sử dụng phương thức delete() của lớp File. Nó trả về true nếu delete thành công và false nếu delete không thành công.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 198: Xóa nhiều file dựa vào phần mở rộng trong java

Trong java, bạn có thể implements giao tiếp FilenameFilter và override phương thức accept(File dir, String name) để filter file theo phần mở rộng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 199: Tìm các file dựa vào phần mở rộng trong java

Dưới đây là ví dụ về tìm các file dựa vào phần mở rộng trong java bằng cách implements giao tiếp FilenameFilter, trong ví dụ này chúng ta tìm kiếm các file có phần mở rộng là .txt trong thư mục log.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 200: Đổi tên file trong java

Phương thức renameTo() của lớp File được sử dụng để đổi tên file trong java. Phương thức này phụ thuộc vào hệ điều hành, ví dụ bạn có thể đổi tên file thành công trên *nix, nhưng thất bại trên Windows.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 201: Copy file trong java

Java không hỗ trợ sẵn phương thức nào để copy file. Tuy nhiên, bạn có thể tự tạo ra chức năng này. Để copy file trong java, bạn phải chuyển đổi file thành dạng byte stream với FileInputStream và ghi các bytes đó vào một file khác với FileOutputStream.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 202: Move file trong java

Trong java không có sẵn phương thức nào để move (di chuyển) file từ thư mục này sang thư mục khác. Tuy vậy, bạn vẫn có thể move file trong java bằng 1 trong 2 cách sau:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 203: Check file tồn tại trong java

Phương thức exists() của lớp File được sử dụng để check file có tồn tại không. Dưới đây là ví dụ check file tồn tại trong java
Xem Chi Tiết...
 new8