product-image

Bài 111: Lớp JTable trong Java Swing

Lớp JTable trong Java Swing được sử dụng để hiển thị dữ liệu trên các ô của bảng hai chiều. Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JTable là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 112: Lớp Graphics trong Java Swing

Lớp Graphics trong Java cung cấp nhiều phương thức để lập trình đồ họa.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 113: Lớp JColorChooser trong Java Swing

Lớp JColorChooser trong Java Swing cung cấp một pane cho các control được thiết kế để cho phép người dùng thao tác và lựa chọn một màu. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JColorChooser là:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 114: Lớp JCheckBox trong Java Swing

Lớp JCheckBox trong Java Swing là một trình triển khai của một checkbox, là một item mà có thể được lựa chọn (selected) hoặc không được lựa chọn (unselected), và hiển thị trạng thái của nó tới người dùng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 115: Lớp JRadioButton trong Java Swing

Lớp JRadioButton trong Java Swing là một trình triển khai của một radio button, một item mà có thể được lựa chọn hoặc không, và hiển thị trạng thái của nó tới người dùng.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 116: Lớp JList trong Java Swing

Lớp JList trong Java Swing là một thành phần mà hiển thị một danh sách các đối tượng và cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều item.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 117: Lớp JComboBox trong Java Swing

Lớp JComboBox trong Java Swing là một thành phần mà kết hợp một button, một trường có thể chỉnh sửa và một drop-down list. Tại một thời điểm chỉ có một item có thể được lựa chọn từ list
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 118: Lớp JTextField trong Java Swing

Lớp JTextField trong Java Swing là một thành phần cho phép sửa đổi một dòng text đơn. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JTextField:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 119: Lớp JTextArea trong Java Swing

Lớp JTextArea trong Java Swing được sử dụng để tạo một khu vực dành cho text. Nó là một khu vực gồm nhiều dòng và chỉ hiển thị thuần text. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JTextArea:
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 120: Lớp ImageIcon trong Java Swing

Lớp ImageIcon trong Java Swing là một trình triển khai của Icon Iterface, để vẽ các Icon từ các Image. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.ImageIcon:
Xem Chi Tiết...
 new8