product-image

Bài 184: Lớp PushbackInputStream trong java

Lớp PushbackInputStream trong java ghi đè các phương thức của lớp InputStream và cung cấp thêm chức năng mở rộng cho một input stream khác. Nó có thể unread một byte đã được đọc và đẩy trở lại một byte.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 185: Lớp PushbackReader trong java

Lớp PushbackReader trong java ghi đè các phương thức của lớp FilterReader và cung cấp thêm các chức năng mở rộng. Nó được sử dụng để đọc một luồng ký tự và có thể đẩy trở lại một ký tự vào stream.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 186: Ghi file trong java với lớp StringWriter

Lớp StringWriter trong java là một charater stream thu thập dữ liệu từ bộ đệm chuỗi, có thể được sử dụng để xây dựng một chuỗi. Lớp StringWriter kế thừa lớp Writer.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 187: Đọc file trong java với lớp StringReader

Lớp StringReader trong java là một character stream với chuỗi như một nguồn dữ liêu. Nó lấy một chuỗi đầu vào và thay đổi nó vào character stream. Nó kế thừa lớp Reader.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 188: Serialization trong java

Tuần tự hoá trong java hay serialization trong java là một cơ chế để ghi trạng thái của một đối tượng vào một byte stream.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 189: Lớp ObjectOutputStream trong java

Lớp ObjectOutputStream trong java được sử dụng để ghi các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ và các đối tượng Java vào một OutputStream. Chỉ có các đối tượng implements giao tiếp java.io.Serializable mới có thể được ghi vào stream.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 190: Lớp ObjectInputStream trong java

Lớp ObjectInputStream trong java được sử dụng để đọc các đối tượng và dữ liệu nguyên thủy mà được ghi bằng việc sử dụng lớp ObjectOutputStream.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 191: Từ khóa transient trong java

Từ khóa transient trong java được sử dụng trong serialization. Nếu bạn định nghĩa bất kỳ thành viên dữ liệu nào là transient, nó sẽ không được đánh dấu là tuần tự (serialize).
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 192: Tạo file trong java

Phương thức createNewFile() của lớp File được sử dụng để tạo file trong java, phương thức này trả về giá trị true nếu tạo file thành công, false nếu tạo file thất bại.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 193: Đọc file trong java với BufferedInputStream

Lớp BufferedInputStream trong java được sử dụng để đọc thông tin từ stream. Trong nội bộ của lớp này sử dụng cơ chế đệm để làm cho hiệu suất đọc nhanh hơn.
Xem Chi Tiết...
 new8