product-image

Bài 101: MouseListener trong Java AWT

Java MouseListener được gọi bất cứ khi nào bạn thay đổi trạng thái của chuột. Interface MouseListener được thuộc về package java.awt.event. Nó có năm phương thức.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 102: MouseMotionListener trong Java AWT

Java MouseMotionListener gọi bất cứ khi nào bạn di chuyển hoặc kéo chuột. Interface MouseMotionListener thuộc về gói java.awt.event. Nó có hai phương thức.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 103: ItemListener trong Java AWT

Java ItemListener được gọi bất cứ khi nào bạn click vào hộp kiểm (checkbox). Interface ItemListener thuộc về package java.awt.event. Nó chỉ có một phương thức: itemStateChanged().
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 104: KeyListener trong Java AWT

Java KeyListener được gọi bất cứ khi nào bạn thay đổi trạng thái của bàn phím (key). Interface KeyListener thuộc về gói java.awt.event. Nó có ba phương thức.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 105: WindowListener trong Java AWT

Java WindowListener được gọi bất cứ khi nào bạn thay đổi trạng thái của window. Interface WindowListener thuộc về package java.awt.event. Nó có 7 phương thức.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 106: Close Window trong Java AWT

Chúng ta có thể đóng cửa sổ AWT hoặc Frame bằng cách gọi phương thức dispose() hoặc System.exit() bên trong phương thức windowClosing(). Phương thức windowClosing() được định nghĩa trong interface WindowListener và lớp WindowAdapter.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 107: Các lớp Adapter trong Java AWT

Các lớp Adapter trong Java AWT cung cấp bản cài đặt mặc định cho các interface Listener. Nếu bạn kế thừa lớp Adapter, bạn sẽ không bị buộc phải cung cấp cài đặt cho các phương thức của các interface Listener. Vì vậy, nó giúp tiết kiệm code. Các lớp Adapter được tìm thấy trong các gói java.awt.event, java.awt.dnd và javax.swing.event. Các lớp Adapter với các interface Listener tương ứng của chúng được đưa ra dưới đây.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 108: Swing trong Java - Giới thiệu Java Swing

Java Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC) được sử dụng để tạo các ứng dụng window-based. Nó được xây dựng trên API AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết hoàn toàn bằng Java. Không giống như AWT, Java Swing cung cấp các thành phần không phụ thuộc vào nền tảng và nhẹ hơn. Gói javax.swing cung cấp các lớp cho java swing API như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, v.v.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 109: Lớp JLabel trong Java Swing

Lớp JLabel trong Java Swing có thể hiển thị hoặc text, hoặc hình ảnh hoặc cả hai. Các nội dung của Label được gán bởi thiết lập căn chỉnh ngang và dọc trong khu vực hiển thị của nó. Theo mặc định, các label được căn chỉnh theo chiều dọc trong khu vực hiển thị. Theo mặc định, text-only label là căn chỉnh theo cạnh, image-only label là căn chỉnh theo chiều ngang.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 110: Lớp JButton trong Java Swing

Lớp JButton trong Java Swing được sử dụng để tạo một nút có thể click. Thành phần này có một label và tạo một sự kiện (event) khi được nhấn. Bạn cũng có thể chèn ảnh vào button.
Xem Chi Tiết...
 new8