product-image

Bài 91: Choice trong Java AWT

Đối tượng của lớp Choice được sử dụng để hiển thị menu popup của các lựa chọn. Lựa chọn do người dùng lựa chọn được hiển thị ở đầu trình đơn. Nó kế thừa lớp Component.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 92: List trong Java AWT

Đối tượng của lớp List thể hiện một danh sách các mục văn bản. Với sự giúp đỡ của đối tượng List, người dùng có thể chọn một trong hai mục hoặc nhiều mục. Nó kế thừa lớp Component.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 93: Canvas trong Java AWT

Canvas đại diện cho một vùng hình chữ nhật trống, nơi ứng dụng có thể vẽ hoặc bẫy các sự kiện đầu vào từ người dùng. Nó kế thừa lớp Component.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 94: Scrollbar trong Java AWT

Đối tượng của lớp Scrollbar được sử dụng để thêm thanh cuộn ngang và dọc. Scrollbar là một thành phần GUI cho phép chúng ta thấy số hàng và cột vô hình.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 95: MenuItem và Menu trong Java AWT

Đối tượng của lớp MenuItem thêm một mục menu có nhãn vào menu. Các mục được sử dụng trong menu phải thuộc về MenuItem hoặc bất kỳ lớp con nào của nó. Đối tượng của lớp Menu là một thành phần menu thả xuống được hiển thị trên thanh trình đơn. Nó kế thừa lớp MenuItem.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 96: PopupMenu trong Java AWT

PopupMenu có thể được tự động xuất hiện ở vị trí cụ thể trong một thành phần. Nó kế thừa lớp Menu.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 97: Panel trong Java AWT

Panel là một lớp container đơn giản nhất. Nó cung cấp không gian trong đó một ứng dụng có thể đính kèm bất kỳ thành phần nào khác. Nó kế thừa lớp Container.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 98: Dialog trong Java AWT

Dialog (hộp thoại) đại diện cho một cửa sổ cấp cao nhất với một đường viền và một tiêu đề được sử dụng để tạo hộp thoại lấy thông tin từ người dùng. Nó kế thừa lớp Window.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 99: Toolkit trong Java AWT

Toolkit là lớp cha trừu tượng của tất cả cài đặt trong Abstract Window Toolkit. Các lớp con của Toolkit được sử dụng để liên kết các thành phần khác nhau. Nó kế thừa lớp Object.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 183: Ghi file trong java với lớp PrintWriter

Lớp PrintWriter trong java là bản cài đặt của lớp Writer. Nó được sử dụng để ghi các định dạng đại diện của các đối tượng vào stream hướng văn bản.
Xem Chi Tiết...
 new8