product-image

Bài 81: (ASP.NET Razor) Tính năng lockout và lấy lại mật khẩu trong Identity

(Identity phần 2) Sử dụng tính năng lockout tạm thời khóa đăng nhập khi quá trình xác thực thất bại nhiều lần và tính năng để người dùng đặt lại mật khẩu khi bị quên
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 82: (ASP.NET Razor) Sử dụng tài khoản Google để xác thực trong Identity

(Identity 3) Hướng dẫn cấu hình sử dụng dịch vụ ngoài để xác thực trong Identity, đăng ký OAuth của Google áp dụng vào dự án, tùy biến trang ExternalLogin của Identity
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 83: (ASP.NET Razor) Sử dụng Facebook để xác thực đăng nhập trong Identity

Hướng dẫn tạo ứng dụng Facebook có tính năng đăng nhập từ Facebook, tích hợp đăng nhập Facebook vào ASP.NET Core Identity
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 84: (ASP.NET Razor) Các trang quản lý tài khoản cá nhân trong Identity

Tìm hiểu và tùy biến các trang để quản lý tài khoản cá nhân, thêm trường dữ liệu và bảng User (model User) của Identity, thực hiện cập nhật profile, đổi passowrd, đổi email và quản lý đăng nhập Facebook, Google
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 85: (ASP.NET Razor) Xây dựng chức năng quản lý Role gán role cho User trong ASP.NET

Giới thiệu về Role và dịch vụ quản lý các role RoleManager, xây dựng chức năng quản lý role (thêm, xóa) và gán role cho User
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 86: (ASP.NET Razor) Sử dụng thuộc tính Authorize chứng thực quyền truy cập theo Role

Hướng dẫn xác định quyền truy cập tới trang Razor Page, Controller, Action của Asp.net sử dụng thuộc tính Authorize để chứng thực theo Role - Role-based Authorization
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 87: (ASP.NET Razor) Chứng thực quyền của User theo RoleClaim

Sử dụng Authorize thiết lập dùng policy kiểm tra xem User có các RoleClaim phù hợp để thực hiện tác vụ
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 88: Tạo Requirement/Authorization chứng thực quyền truy cập Authorize trong ASP.NET Core

Tạo các Requirement và Authorization handler chứng thực quyền truy cập Authorize trong ASP.NET Core
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 89: (ASP.NET Razor) Sử dụng IAuthorizationService chứng thực quyền Identity

Sử dụng trực tiếp dịch vụ IAuthorizationService để xác định quyền trong Identity
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 90: (ASP.NET Core MVC) Tạo ứng dụng MVC đầu tiên C# CSharp

Lập trình ASP.NET Core MVC, bài học về mô hình lập trình MVC, khởi tạo ứng dụng ASP.NET MVC , cách hoạt động của ASP.NET MVC, sử dụng Route ánh xạ Request, tạo và sử dụng các Controller các View .cshtml, truyền dữ liệu Controller - View với ViewBag, Model
Xem Chi Tiết...
 new8