product-image

Bài 61: (ASP.NET Core) Đăng ký dịch vụ vào IServiceCollection và Inject các dịch vụ C# CSharp

Sử dụng kỹ thật DI, tạo dịch vụ và đăng ký dịch vụ vào DI Container của ứng dụng, thực hiện Inject khi tạo đối tượng, sử dụng Map và MapWhen để chuyển hướng xử lý Request
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 62: (ASP.NET Core) Sử dụng Session trong ứng dụng Web C# CSharp

Khái niệm về Session, kích hoạt chức năng Session trrong ứng dụng ASP.NET Core, ví dụ lưu và đọc dữ liệu Session
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 63: (ASP.NET Core) Cấu hình appsettings.json và Inject option cho các dịch vụ CSharp

Tìm hiểu về cấu hình, file cấu hình appsettings.json của ứng dụng ASP.NET Core, cách đọc cấu hình và thiết lập để Inject vào các dịch vụ
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 64: (ASP.NET Core) Gửi Mail trong ứng dụng Web Asp.net

Tìm hiểu cách sử dụng SmtpClient để gửi mail trong ứng dụng Web ASP.NET, cấu hình sử dụng Gmail để gửi thư, sử dụng MailKit
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 65: (ASP.NET Core) Sử dụng gulp.js build SCSS (SASS) thành CSS

Cài đặt và cấu hình gulp trong dự án ASP.NET Core để tự động build mã nguồn SASS (SCSS) thành CSS
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 66: (ASP.NET Core) Sử dụng công cụ LibMan lấy thư viện client-side

Cài đặt và sử dụng công cụ tải về thư viện client-side css, js như bootstrap, jquery từ các nguồn CDN như cdnjs, unpkg để tích hợp vào dự án website asp.net core
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 67:(ASP.NET Razor) Giới thiệu Razor Page và Route trong Razor Page

Tìm hiểu ứng dụng ASP.NET Core với Razor Page, kích hoạt Razor, Route đến Razor Page .cshtml với MapRazorPages, tìm hiểu về Areas thay đổi thư mục lưu Razor, tùy biến Url truy cập Razor Page
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 68: Cú pháp trong trang Razor Page ASP.NET Core

Viết các biểu thức cơ bản trong Razor, các khối lệnh trong Razor, sử dụng các cấu trúc điều khiển, vòng lặp và các chỉ thị trong Razor
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 69: (ASP.NET Razor) Layout trong ASP.NET Core C Sharp

Tìm hiếu cấu trúc và sử dụng các Layout trong trang Razor Page với ASP.NET Core C#, sử dụng ViewStartcshtml tự động chèn vào các Razor Page và Layout lồng nhau
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 70: (ASP.NET Razor) Sử dụng Partial Page Partial View để chia nhỏ layout trang Razor

Tìm hiểu về Partial View, Partial Page trong Razor Page và MVC Net Core, cách tạo Partial và nạp Partial vào .cshtml, truyền dữ liệu đến Partial
Xem Chi Tiết...
 new8