product-image

Bài 51: (ADO.NET) DataAdapter DataSet và DataTable tìm hiểu và sử dụng

Tìm hiểu cấu trúc lớp biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu, dữ liệu bảng với DataTable và DataSet, khai báo SqlDataAdapter là cầu nối để tương tác với nguồn dữ liệu, ánh xạ dữ liệu trong bộ nhớ và CSDL thực tế
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 52: (EF Core) Giới thiệu Entity Framework và cách sử dụng phần cơ bản với C# CSharp

Giới thiệu về thư viện EF Core, thư viện cung cấp khả năng ánh xạ đối tượng lập trình với các đối tượng CSDL, cơ bản dùng EF để tạo DB, đọc, ghi, xóa dữ liệu, sử dụng Linq để thực hiện các truy vấn.
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 53: (EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp

Khai báo các Model, sử dụng kỹ thuật Data Annotation để ánh xạ các đối tượng vào các thành phần của CSDL với EF Core, thuộc tính [Column], [ForeignKey], [InverseProperty]
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 54: (EF Core) Tạo quan hệ trong Entity Framework với Fluent API C# CSharp

(EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 55: (EF Core) Thực hiện các câu truy vấn với Entity Framework C# CSharp

Thực hiện các truy vấn cơ bản với EF, thi hành trực tiếp các cấu lệnh SQL (Raw Query) và hàm trong EF
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 56: (EF Core) Sinh ra các entity từ database với công cụ dotnet ef trong C# CSharp

Sử dụng công cụ dòng lệnh EF Core, lệnh dotnet ef dbcontext scaffold để từ database sinh ra các entity
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 57: (EF Core) Tạo migration trong EntityFramework với C# CSharp

Thay đổi và cập nhật cấu trúc database trong EF với kỹ thuật Migration
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 58: (ASP.NET Core) Tạo ứng dụng trang web đầu tiên C# CSharp

Lập trình ASP.NET Core cơ bản, giới thiệu ASP.NET Core, tạo ứng dụng ASP.NET Core đầu tiên, tích hợp CSS, JS vào trang và dùng BuildBundlerMinifier
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 59: (ASP.NET Core) Tạo middleware và đăng ký vào pipeline của ứng dụng Web C# CSharp

Tìm hiểu về middleware trong ASP.NET, pipeline xử lý các yêu cầu HttpContext, đăng ký middleware vào pipeline của ứng dụng, xây dựng middleware riêng triển khai từ IMiddleware
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 60: (ASP.NET Core) Đọc và ghi Request và Response xử lý truy vấn cơ bản upload file cookie json

Đọc thông tin truy vấn gửi đến ứng dụng HttpRequest, và trả về HttpResponse, routing rẽ nhánh yêu cầu bằng Map, EndPoint, đọc thông tin Form, lưu file Upload, trả về nội dung Json, tích hợp Webpack
Xem Chi Tiết...
 new8