product-image

Bài 41: Dependency injection (DI) trong C# với ServiceCollection

Khái niệm về DI, các kiểu Inject, sử dụng DI container mặc định của NET ServiceCollection, khởi tạo dịch vụ với Factory, hàm khởi tạo, Inject thiết lập và sử dụng config file định dạng JSON cấu hình để thiết lập thuộc tính đối tượng
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 42: Lập trình multi thread C# sử dụng Parallel chạy song song các tác vụ

Sử dụng kỹ thuật chạy song song với lớp Parallel để chạy nhiều thread (lập trình đa luồng), trên luồng chạy các Task
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 43: Tạo thư viện C# NET Core và chia sẻ lên nuget.org

Cách tạo ra dự án thư viện lớp trong C# Net core, thiết lập một dự án khác tham chiếu đến dự án thư viện, build thư viện và chia sẻ lên nuget.org để có thể tích hợp vào bất ký lúc nào
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 44: Lớp Uri Dns Ping và các lớp về Networking trong lập trình C# NET Core

Sử dụng lớp Uri, Dns trong C#, kiểm tra phản hồi của Server với Ping và các thư viện về Networking trong .NET với C#
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 45: (Networking) Sử dụng HttpClient trong C# tạo các truy vấn HTTP

Sử dụng lớp HttpClient để thực hiện các truy vấn HTTP, sử dụng phương thức GET và POST với phương thức SendAsync, thiết lập các loại Content trong HTTP Request như FormUrlEncodedContent, StringContent, MultipartFormDataContent
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 46: (Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

Tìm hiểu về handler trong HttpClient, sử dụng các handler HttpClientHandler, SocketsHttpHandler để tùy biến request, lưu và gửi Cookie với CookieContainer. Dùng DelegatingHandler tạo Pipeline, nhiều handler cho HttpClient
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 47: (Networking) Sử dụng lớp HttpListener trong C# để tạo máy chủ web - HTTP đơn giản

Tạo ra máy chủ HTTP đơn giản với HttpListener, máy chủ nhận các yêu cẩu gửi đến và trả về nội dung HTTP theo nhu cầu, cách viết nội dung vào Response cũng như đọc thông tin Request
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 48: (Networking) Giao thức Tcp với lớp TcpListener/TcpClient và lớp Uri IPAddress C Sharp

TcpClient tạo truy vấn HTTP, TcpListener tạo dịch vụ trên server lắng nghe kết nối TCP, ví dụ Client/Server bằng TcpListener/TcpClient tương tác với nhau và các lớp tiện ích Uri, Dns
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 49: (ADO.NET) Giới thiệu ado.net và kết nối SQL Server với SqlConnection

Giới thiệu về ADO.NET của .NET Framework, thực hành tạo kết nối đến SQL Server và MySQL, từ chuỗi kết nối với lớp SqlConnection trong C#, .Net Framework, sử dụng SqlConnectionStringBuilder để tạo chuỗi kết nối và lưu chuỗi kết nối từ file config
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 50: (ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server

Tạo đối tượng SqlCommand trong C# để truy vấn và cập nhật tới CSDL SQL Server, thực hiện lệnh với các phương thức ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, ExecuteReader
Xem Chi Tiết...
 new8