product-image

Bài 31: Collection và List trong C# C Sharp

Tìm hiểu các collection trong lập trình C#, khai báo và sử dụng danh sách List, khởi tạo, thêm - bớt - chèn phần tử vào List, tìm kiếm và sắp xếp phần tử trong danh sách
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 32: SortedList trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu về SortedList, khai báo, khởi tạo và ví dụ áp dụng SortedList để lưu danh sách được sắp xếp theo key
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 33: Lớp Queue hàng đợi và ngăn xếp Stack trong C# C Sharp

Tìm hiểu hàng đợi và sử dụng lớp Queue, ngăn xếp Stack trong lập trình .NET với C#
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 34: LinkedList danh sách liên kết trong C# C Sharp

Tìm hiểu danh sách liên kết kép LinkedList trong lập trình C#
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 35: Lớp Dictionary HashSet trong C# C Sharp

Tìm hiểu lớp Dictionary và HashSet trong C#, khai báo, khởi tạo và sử dụng HashSet, SortedDictionary
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 36: Lớp ObservableCollection trong C# .net

Sử dụng lớp generic ObservableCollection để xây dựng tập hợp có sự giám sát biến động thay đổi phần tử, ví dụ áp dụng trong WPF
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 37: Linq trong lập trình C# .NET - thực hành ví dụ Linq

Tìm hiểu về Linq, ngôn ngữ truy vấn tích hợp vào C#, linq cho phép viết truy vấn - chuyển truy vấn thành các lệnh thực thi trên đối tượng để truy cập đến các nguồn dữ liệu như collection và Db, XML
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 38: Lập trình bất đồng bộ asynchronou C# C Sharp với bất đồng bộ theo mô hình tác vụ

Tìm hiểu về lập trình bất đồng bộ, sử dụng lớp Task để chạy task, tìm hiểu từ khóa async và await - áp dụng bất đồng bộ
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 39: Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Sử dụng phương thức GetType() để lấy Type biểu diễn lớp (kiểu) của đối tượng bằng C#, thông qua nó đọc các giá trị thuộc tính của đối tượng với GetValue
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 40: Sử dụng Attribute Annotation trong lập trình C# CSharp

Tìm hiểu về Annotation, các tạo ra Attribute và sử dụng Annotation trong ví dụ C# đơn giản, áp dụng Data Annotation để kiểm tra dữ liệu lớp
Xem Chi Tiết...
 new8