product-image

Bài 21: Tính đa hình phương thức ảo lớp trừu tượng và giao diện trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu và triển khai tính đa hình trong C#, khai báo phương thức ảo, nạp chồng override phương thức, tạo ra các lớp trừu tượng abstract và khai báo Interface
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 22: Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Tìm hiểu khái niệm về Delegate tạo ra các biến hàm ủy quyền trong C#, gán nhiều hàm vào delegate, gọi hàm delegate, sử mẫu Action và Func để nhanh chóng tạo biến delegate, sử dụng delelage làm tham số phương thức
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 23: Biểu thức lambda trong C# sử dụng lambda với delegate

Tìm hiểu về các biểu thức lambda, các hàm vô danh, định nghĩa phương thức với lambda, gán lambda cho Func và Action
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 24: Event trong C# các Event của .Net

Tìm hiểu về Event, cách xây dựng và sử dụng Event trong .NET với C# triển khai lập trình hướng sự kiện
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 25: Các phương thức mở rộng trong C# C Sharp

Sử dụng kỹ thuật với các phương thức mở rộng (extension method) để bổ sung vào các lớp thư viện có sẵn những phương thức mới mà không cần biên dịch lại
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 26: Một số chủ đề lập trình lớp C# nâng cao

Tim hiểu và sử dụng những kỹ thuật nâng cao khi sử dụng lớp trong C# như sử dụng hàm hủy (destructor), quá tải toán tử để tạo toán tử mới, các thành viên tĩnh và lớp tĩnh (static), truy cập lớp bằng chỉ mục indexer, thành viên chỉ đọc readonly của lớp
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 27: Tìm hiểu và sử dụng ngoại lệ Exception câu lệnh try catch trong C# C Sharp

Cách bắt các lỗi ngoại lệ Exception phát sinh trong lập trình C# với cấu lệnh try catch finally, cách tạo và phát sinh các ngoại lệ
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 28: Sử dụng giao diện IDisposable và từ khóa using trong C # Sharp

Tìm hiểu các tài nguyên không quản lý bởi .NET, triển khai giao diện IDisposable, giải phóng tài nguyên unmanaged trong Dispose với từ khóa lệnh using
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 29: Làm việc với File cơ bản lưu và đọc file text trong C# C Sharp

Đọc thông tin ổ đĩa trong .NET với C#, tiện ích đường dẫn với lớp Path, làm việc với lớp File cơ bản để lưu và đọc file text, quản lý thư mục - tạo mới, xóa thư mục với lớp Directory, đệ quy liệt kê tất cả file, thư mục trong một thư mục
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 30: Stream trong C# làm việc với FileStream lập trình C Sharp

Tìm hiểu về luồng stream, sử dụng luồng FileStream để đọc ghi file, kỹ thuật đọc ghi copy file text khi sử dụng FileStream trong lập trình C#
Xem Chi Tiết...
 new8