product-image

Bài 11: Khởi tạo phương thức khởi tạo trong C Sharp

Tìm hiểu và triển khai các loại phương thức khởi tạo trong lập trình C#, gồm có phương thức khởi tạo tĩnh, riêng tư, gọi phương thức khởi tạo lớp cơ sở
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 12: Kiểu giá trị và kiểu tham chiếu truyền tham số tham chiếu trong C Sharp

Tìm hiểu các loại biến có kiểu giá trị, và các loại biến có kiểm tham chiếu, truyền biến kiểu giá trị dạng tham chiếu trong phương thức với ref và out của C#
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 13: Chuỗi ký tự string trong C Sharp

Sử dụng chuỗi ký tự trong lập trình C#, cách nhập dữ liệu chuỗi, xây dựng chuỗi với StringBuilder, thêm các biểu thức vào chuỗi với tiền tố $, chuỗi nguyên bản với ký hiệu @, tìm kiếm chuỗi bằng biểu thức trình quy với lớp Regex
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 14: Sử dụng cấu trúc struct và kiểu liệt kê enum trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu về struct, kiểu dữ liệu cấu trúc Structure Type của C#, so sánh khác nhau với class, khai báo và sử dụng kiểu liệt kê enum
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 15: Tính kế thừa trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng với C#, tạo lớp kế thừa từ lớp cơ sở, cách các phương thức khởi tạo và hủy chạy tại lớp kế thừa, một số vấn đề trong kế thừa như thành viên protected, lớp bị niêm phong, chuyển kiểu
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 16: Namespace trong C# C Sharp .Net Core

Tìm hiểu về namespace trong lập trình C#, khai báo và tạo ra các namespace, các namespace lông nhau, sử dụng nạp các phương thức tĩnh của lớp
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 17: Partial Type và Nested Type phân code thành nhiều file và lớp lồng nhau trong C# C Sharp

Tìm hiểu các viết code ở nhiều nơi với partial trong C# .Net Core, khai báo lớp partial và lớp trong lớp Nested
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 18: Sử dụng phương thức Generic lớp Generic trong C# C Sharp

Tìm hiểu kiểu đại diện Generic trong C#, ứng dụng xây dựng phương thức Generic, sử dụng Generic trong lớp
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 19: Kiểu vô danh và kiểu động dynamic trong C# C Sharp

Tìm hiểu kiểu vô danh Anonymous, tạo đối tượng kiểu vô danh, kiểu động dynamic với các biến có kiểu xác định ở thời điểm thực thi trong C#
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 20: Tìm hiểu và sử dụng null nullable trong lập trình C Sharp

Từ khóa null, không tham chiếu đến đối tượng nào, sử dụng trong lập trình C#, kích hoạt khả năng gán null cho các kiểu dữ liệu nguyên tố bằng nullable
Xem Chi Tiết...
 new8