product-image

Bài 91: (ASP.NET Core MVC) Chi tiết về route trong asp.net mvc

Chi tiết hơn về cấu hình và tạo các route trong asp.net mvc, tích hợp razor page vào mvc, tạo route với thuộc tính [Route], [HttpGet], [HttpPost], thiết lập Http Method cho Action với AcceptVerbs
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 92: (ASP.NET Core MVC) Tích hợp Entity Framework và Identity

Hướng dẫn tích hợp thư viện Entity Framework vào ASP.NET MVC để truy cập đến cơ sở dữ liệu, tích hợp Identity để có chức năng quản lý User, đăng nhập, xác thực ...
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 93: (ASP.NET Core MVC) Binding và Validation dữ liệu submit trong ASP.NET

Tìm hiểu cơ chế binding model của Asp.net core, sử dụng các thuộc tính BindProperty, FromPost ... Binding model với dữ liệu phức tạp, kiểm tra sự phù hợp của dữ liệu Model
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 94: (ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Danh mục của Blog (phần 1)

Từng bước xây dựng Website mẫu với ASP.NET Core MVC, phần này xây dựng danh mục để chuẩn bị cho một Website là một blog đăng các bài viết
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 95: (ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Tích hợp HTML Editor Summernote (phần 2)

Tích hợp HTML Editor (WYSIWYG HTML) vào trang web ASP.NET MVC Core, sử dụng Summernote Editor
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 96: (ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Các bài Post của Blog (phần 3)

Thêm Model biểu diễn các bài viết (Post) của Blog vào ứng dụng, tạo các chức năng quản lý Post như tạo mới, cập nhật, xóa bài viết. Các Post có quan hệ nhiều nhiều với bảng danh mục Category
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 97: (ASP.NET Core MVC) Xây dựng ứng dụng mẫu - Trang hiện thị các bài viết (phần 4)

Xây dựng các trang hiện thị bài viết tới người dùng cuối, gồm duyệt các danh mục và xem chi tiết bài viết
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 98: (ASP.NET Core MVC) Xây dựng giỏ hàng Cart với .NET Core

Xây dựng các chức năng về giỏ hàng sử dụng Session, đưa sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng cart trong ứng dụng web asp.net core mvc
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 99: (ASP.NET Core MVC) Tích hợp trình quản lý file vào website

Hướng dẫn từng bước tích hợp thư viện quản lý file elFinder vào Asp.net MVC, cho phép quản lý các file upload, tích hợp với công cụ soạn thảo summernote
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 100: (ASP.NET Core MVC) Giới thiệu một số admin template và tích hợp SB Admin

Một số mẫu giao diện HTML miễn phí cho trang quản trị admin, thực hành tích hợp SB Admin vào website asp.net
Xem Chi Tiết...
 new8