product-image

Bài 71: (ASP.NET Razor) Tạo và sử dụng ViewComponent

Tìm hiểu cấu trúc ViewComponent trong lập trình ASP.NET Core, áp dụng tạo ViewComponent và dựng HTML với Component.InvokeAsync, xây dựng trang thông báo trước khi chuyển hướng với ViewComponent
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 72: (ASP.NET Razor) Một số TagHelper xây dựng TagHelper riêng

Giới thiệu một số TagHelper để phát sinh các phần tử HTML, cách xây dựng TagHelper riêng phục vụ phát sinh HTML cho những chức năng riêng biệt
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 73: (ASP.NET Razor) Lớp HtmlHelper tạo html trong Razor

Tìm hiểu lớp HtmlHelper, truy cập nó qua thuộc tính Html trong View, dùng để dựng mã HTML nhanh chóng
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 74: (ASP.NET Razor) Sử dụng PageModel code-behind cho Razor Page và các Hander cơ bản

Tìm hiểu và triển khai PageModel, mã C# độc lập với Razor, hình thành Model cho Razor, tìm hiểu các handler trong PageModel truyền dữ liệu từ Model đến Razor
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 75: (ASP.NET Razor) Model Binding tự động ánh xạ dữ liệu gửi đến vào Model C# ASP.NET Core

Tìm hiểu cơ chế tự động lấy dữ liệu từ request gửi đến và thiết lập dữ liệu đọc được cho các thuộc tính của Model hoặc cho các tham số của Handler, Action trong lập trình web với ASP.NET Core
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 76: (ASP.NET Razor) HTML Form và Validation kiểm tra dữ liệu

Tạo các HTML Form đơn giản, dùng TagHelper để phát sinh HTML, kiểm tra phù hợp dữ liệu do Form gửi lên, tạo Validation riêng, tạo ModelBinder riêng
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 77: (ASP.NET Razor) Upload file trong Razor Page với IFormFile

Thực hiện upload một file, nhiều file trong Razor Page, binding file upload với thuộc tính Model bằng IFormFile
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 78: (ASP.NET Razor) Ứng dụng EF làm việc với cơ sở dữ liệu

Tích hợp Entity Framework vào ứng dụng Web ASP.NET Core để kết nối và làm việc với CSDL như SQL Server
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 79: (ASP.NET Razor) Tạo partial phân trang HTML BootStrap trong ASP.NET truy vấn phân trang LINQ

Hướng dẫn tạo partial phát sinh HTML điều hướng trang, HTML sử dụng CSS trình bày paging trong Bootstrap, lưu ý khi sử dụng LINQ để truy vấn lấy phần tử theo trang
Xem Chi Tiết...
product-image

Bài 80: (ASP.NET Razor) Sử dụng Identity để tạo user xác thực đăng nhập website

(Identity phần 1) Giới thiệu Identity hệ thống quản lý User, quản lý quá trình xác thực đăng nhập, xây dựng ứng dụng với chức năng đăng ký tài khoản, login/logout của ASP.NET, cấu hình Identity lockout khóa user nếu đăng nhập thất bại nhiều lần
Xem Chi Tiết...
 new8