Bài 31: Ảnh SVG trong HTML5

Ngày đăng: 1/5/2023 1:39:27 PM

Ảnh SVG là gì?

SVG là viết tắt của từ (Scalable Vector Graphics), nó được vẽ bằng cách sử dụng ngôn ngữ đánh dấu kiểu như HTML. Nó đưa ra một số phương pháp để vẽ như các đường, hình tròn, ảnh, văn bản ...

SVG nó là một loại ảnh vector, không dựa trên cơ sở pixel ảnh nên chất lượng ảnh không thay đổi khi phóng to hay thu nhỏ.

Chèn ảnh SVG vào trang

Ảnh SVG có thể được lưu thành file riêng biệt với trang hoặc vẽ trực tiếp trên trang. Nếu lưu ra file riêng biệt ví dụ image.svg thì ảnh được chèn vào trang bằng cách sử dụng thẻ img

Ví dụ tạo nội dung svg như sau và ghi lại thành file image.svg

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<svg width="200" height="250" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

 <rect x="10" y="10" width="30" height="30" stroke="black" fill="transparent" stroke-width="5"/>
 <rect x="60" y="10" rx="10" ry="10" width="30" height="30" stroke="black" fill="transparent" stroke-width="5"/>

 <circle cx="25" cy="75" r="20" stroke="red" fill="transparent" stroke-width="5"/>
 <ellipse cx="75" cy="75" rx="20" ry="5" stroke="red" fill="transparent" stroke-width="5"/>

 <line x1="10" x2="50" y1="110" y2="150" stroke="orange" stroke-width="5"/>
 <polyline points="60 110 65 120 70 115 75 130 80 125 85 140 90 135 95 150 100 145"
   stroke="orange" fill="transparent" stroke-width="5"/>

 <polygon points="50 160 55 180 70 180 60 190 65 205 50 195 35 205 40 190 30 180 45 180"
   stroke="green" fill="transparent" stroke-width="5"/>

 <path d="M20,230 Q40,205 50,230 T90,230" fill="none" stroke="blue" stroke-width="5"/>
</svg>
<img src="image.svg" alt="" height="300" />

Kết quả là:

Tạo ảnh SVG

Các ảnh SVG được tạo ra bằng cách bắt đầu sử dụng thẻ <svg>, cú pháp có dạng:

<svg width="1000" height="1000">
  ....các thẻ vẽ, thiết lập ở đây
</svg>

Vẽ các hình trong SVG

Vẽ hình tròn SVG

Sử dụng thẻ vẽ hình tròn <circle>

<svg width="180" height="180">
  <circle cx="80" cy="80" r="50" fill="green" stroke="yellow"/>
</svg>

Các thuộc tính trong <circle> là:

 • cx vị trí tâm, tính từ mép trái của SVG
 • cy vị trí tâm, tính từ mép trên
 • r bán kính
 • fill xác định màu tô
 • stroke thêm đường biên

Kết quả:

Vẽ hình ellipse SVG

Dùng <ellipse> để vẽ ellipse:

<svg height="100" width="200">
  <ellipse cx="100" cy="50" rx="100" ry="50" style="fill:green" />
</svg>

Vẽ hình vuông

Dùng <rect> để vẽ hình vuông:

<svg width="340" height="120">
  <rect width="300" height="100" x="20" y="20" fill="green" />
</svg>

Vẽ đoạn thẳng SVG

Dùng <line> để vẽ các đoạn thẳng:

 <svg width="220" height="60">
  <line x1="30" y1="10" x2="200" y2="50"
     style="stroke: green; stroke-linecap:round; stroke-width:20;" />
</svg>

Vẽ các đường gấp khúc svg

Dùng <polyline> để vẽ đường gấp khúc, trong đó thuộc tính points theo tứ tự chỉ ra các tọa độ x,y của các điểm cần nối lại với nhau:

<svg width="130" height="160">
  <polyline
      points="0,40 40,40 40,80 80,80 80,120 120,120 120,160"
      fill="#F9F38C" stroke="green" stroke-width="6" />

</svg>

Vẽ hình đa giác trong svg

Dùng <polygon> đa giác, trong đó points xác định tọa độ x,y của các đỉnh đa giác:

<svg width="320" height="220">
  <polygon points="100 100, 200 200, 300 10"
       style="fill: green; stroke:#F9F38C;" stroke-width="5" />
</svg>

Vẽ theo đường dẫn path - svg

Sử dụng <path> để vẽ các hình phức tạp, đường dẫn để vẽ được định nghĩa trong thuộc tính d="cách - lệnh vẽ"

Các lệnh sử dụng trong thuộc tính d là:

 • M : di chuyển điểm vẽ đến tọa độ x, y (M x y)
 • L : vẽ từ điểm hiện tại đến điểm x, y (L x y)
 • H : vẽ đường ngang từ điểm hiện tại đến điểm có tọa độ x (H x)
 • V : vẽ đường thẳng đứng đến điểm có tọa độ y (V y)
 • C : vẽ đường cong cubic-bezier từ điểm hiện tại x0, y0 đến điểm x, y. điểm đầu đường cong tiếp tuyến với đường thẳng x0,y0, x1, y1 điểm thứ 2 của đường cong tiếp tuyến với tường x,y, x2, y2 C x1 y1, x2 y2, x, y
 • S : vẽ đường cong trơn từ điểm hiện tại x0, y0 đến điểm x, y trong đó điểm đầu tiếp tuyến với đường x0,y0, x2, y2 S x2 y2, x y
 • Q : vẽ đường cong cubic-bezier từ điểm hiện tại x0, y0 đến điểm x, y. điểm đầu đường cong tiếp tuyến với đường thẳng x0,y0, x1, y1 điểm thứ 2 của đường cong tiếp tuyến với tường x,y, x1, y1 C x1 y1, x y
 • T : vẽ đường cong cubic-bezier, từ điểm hiện tại đến điểm x,y (T x y)
 • A : vẽ cung tròn
 • Z : đóng đường vẽ
<svg width="100" height="100">
  <path d="M 0 0 C 100 0, 0 100, 100 100"
     style="stroke:black; fill:green" />
</svg>

Ảnh động SVG

Sử dụng <animate> để tạo ảnh động, ví dụ:

<svg width="500" height="30">
  <rect width="20" height="20" fill="orange">
    <animate attributeName="x" from="0" to="300"
         dur="10s" fill="freeze" repeatCount="indefinite"/>
  </rect>
  <circle cx="0" cy="15" r="5" fill="green" stroke="yellow">
    <animate attributeName="cx" from="0" to="300"
         dur="5s" fill="freeze" repeatCount="indefinite"/>
  </circle>

</svg>

Trong <animate> có các thuộc tính:

 • attributeName : chỉ ra thuộc tính sẽ bị tác động để tạo ảnh động.
 • from : giá trị thuộc tính nhận được ban đầu
 • to : giá trị thuộc tính nhận được ở điểm cuối của hoạt động
 • dur : thời gian ảnh động diễn ra
 • fill : cách thiết lập khởi tạo tạo khi bắt đầu động remove khởi tạo giá trị, freeze giữ giá trị ban đầu.
 • repeatCount : chỉ ra số lần lặp lại (indefinite lặp lại vô tận)

Chèn chữ vào SVG

Để thêm chữ vào SVG bắt đầu tại tọa độ (x,y) thì sử dụng <text> ví dụ:

<svg width="500" height="30">
  <text x="10" y="10">Hello World!</text>
</svg>

<text> có các thuộc tính: font-family, font-style, font-weight, font-variant, font-stretch, font-size, font-size-adjust, kerning, letter-spacing, word-spacing, text-decoration.

tspan

Dùng để định dạng thêm chữ trong text

<svg width="500" height="100" style="background: #ffc107">
  <text x="50" y="30" font-weight="bold">Hello World!
    <tspan font-weight="bold" fill="red">This is bold and red</tspan>
  </text>
</svg>

textPath

Vẽ text theo một đường cho trước:

Công cụ

Sử dụng công cụ sau để vẽ nhanh SVG: https://inkscape.org/en/

Nguồn tin: XuanThuLab