Bài 25: Đối tượng date trong javascript

Ngày đăng: 1/5/2023 3:42:57 PM

1, Đối tượng date trong javascript.

-Đối tượng date trong javascript là nơi xử lý các vấn đề về thời gian.

-Để khởi tạo đối tượng date trong javascript chúng ta có 4 cách:

+ Khởi tạo ngày giờ tại thời điểm hiện tại:

new Date();

Xem ví dụ

+Khởi tạo ngày giờ từ giá trị time millisecond:

new Date(milliseconds);

Trong đó: milliseconds là thời gian chúng ta muốn khởi tạo đơn vị mili giây.

Xem ví dụ

+Khởi tạo ngày giờ từ một dateString:

 new Date(dateString);
 

Trong đó: dateString có dạng "tháng ngày, năm giờ:phút:giây" trong đó tháng là tên tiếng anh. VD: April 06, 2017 12:00:00.

Xem ví dụ

+Khởi tạo ngày giờ từ một date string dạng atrribute:

new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

Trong đó:

 • year là năm.
 • month là tháng.
 • hours là giờ.
 • minutes là phút.
 • seconds là giây.
 • milliseconds là mili giây.

Xem ví dụ

2, Các Phương thức của Date.

Các phương thức get dữ liệu

 • getDate() trả về ngày trong tháng (1 - 31).
 • getDay() trả về ngày trong tuần (0-6), với chủ nhật là 0, thứ 2 là 1, thứ 3 là 2 ,...
 • getMonth() trả về tháng trong năm (0 - 11).
 • getFullYear() trả về năm dạng đầy đủ (YYYY).
 • getHours() trả về số giờ dạng 24h (0 - 23).
 • getMinutes() trả về phút trong giờ (0 - 59).
 • getSeconds() trả về số giây trong phút (0 - 59).
 • getMilliSeconds() trả về tích tắc trong giây (0 - 999).
 • getTime() Trả về thời gian dạng mili giây.

VD:

function get() {
    var date = new Date();
    var data = 'Ngày trong tháng: ' + date.getDate() + '<br />';
    data += 'Ngày trong tuần: ' + date.getDay() + '<br />';
    data += 'Tháng trong năm: ' + date.getMonth() + '<br />';
    data += 'Năm đầy đủ: ' + date.getFullYear() + '<br />';
    data += 'Giờ: ' + date.getHours() + '<br />';
    data += 'Phút: ' + date.getMinutes() + '<br />';
    data += 'Giây: ' + date.getSeconds() + '<br />';
    data += 'Mili Giây: ' + date.getMilliseconds() + '<br />';
    data += 'Time dạng mili giây: ' + date.getTime() + '<br />';
    document.getElementById('result').innerHTML = data;
}

Xem Kết Quả

-Tương tự chúng ta cũng có các Hàm lấy ra thời gian dạng UTC.

VD:

function get() {
    var date = new Date();
    var data = 'Ngày trong tháng: ' + date.getUTCDate() + '<br />';
    data += 'Ngày trong tuần: ' + date.getUTCDay() + '<br />';
    data += 'Tháng trong năm: ' + date.getUTCMonth() + '<br />';
    data += 'Năm đầy đủ: ' + date.getUTCFullYear() + '<br />';
    data += 'Giờ: ' + date.getUTCHours() + '<br />';
    data += 'Phút: ' + date.getUTCMinutes() + '<br />';
    data += 'Giây: ' + date.getUTCSeconds() + '<br />';
    data += 'Mili Giây: ' + date.getUTCMilliseconds() + '<br />';
    document.getElementById('result').innerHTML = data;
}

Xem Kết Quả

Các phương thức set

 • setDate(x) thiết lập ngày trong tháng (1 - 31).
 • setMonth(x) thiết lập tháng trong năm (0 - 11).
 • setFullYear(x) thiết lập năm dạng đầy đủ (YYYY).
 • setHours(x) thiết lập số giờ dạng 24h (0 - 23).
 • setMinutes(x) thiết lập phút trong giờ (0 - 59).
 • setSeconds(x) thiết lập số giây trong phút (0 - 59).
 • setMilliSeconds(x) thiết lập tích tắc trong giây (0 - 999).
 • setTime(x) thiết lập thời gian dạng mili giây.

VD:

function set() {
    var date = new Date();
    date.setDate(06);
    date.setMonth(04);
    date.setFullYear(2017);
    date.setHours(15);
    date.setMinutes(05);
    date.setSeconds(10)
    date.setMilliseconds(120);
}

Xem Kết Quả

-Và tương tự chúng ta cũng có các set dạng UTC.

VD:

function set() {
    var date = new Date();
    date.setUTCDate(06);
    date.setUTCMonth(04);
    date.setUTCFullYear(2017);
    date.setUTCHours(15);
    date.setUTCMinutes(05);
    date.setUTCSeconds(5);
    date.setUTCMilliseconds(120);
}

Xem Kết Quả

Các phương thức khác.

-Bên cạnh các hàm get và set thì đối tượng date còn hỗ trợ chúng ta các phương thức:

 • toDateString() chuyển đổi thời gian về dạng date string.
 • toISOString() chuyển đổi thời gian về dạng ISO (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ).
 • toJSON() chuyển đổi thời gian về dạng JSON (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ).
 • toLocaleDateString() chuyển đổi về ngày theo chuyển địa phương.
 • toLocaleTimeString() chuyển đổi về giờ theo chuyển địa phương.
 • toString() chuyển đổi thơi gian về dạng string.
 • valueOf() chuyển đổi thời gian về dạng nguyên thủy.

VD:

function get() {
    var date = new Date();
    var data = 'toDateString(): ' + date.toDateString() + '<br />';
    data += 'toISOString(): ' + date.toISOString() + '<br />';
    data += 'toJSON(): ' + date.toJSON() + '<br />';
    data += 'toLocaleDateString(): ' + date.toLocaleDateString() + '<br />';
    data += 'toLocaleTimeString(): ' + date.toLocaleTimeString() + '<br />';
    data += 'toString(): ' + date.toString() + '<br />';
    data += 'valueOf(): ' + date.valueOf() + '<br />';
    document.getElementById('result').innerHTML = data;
}

Xem Kết Quả

3, Lời kết.

-Ngoài các phương thức trên thì có còn một số phương thức khác rất ít khi dùng mà mình không nhắc đến ở trên. Các bạn cần có thể tự tìm hiểu thêm nhé!

Nguồn tin: toidicode.com