Bài 10: Ép kiểu trong Java

Ngày đăng: 12/30/2022 3:02:21 PM

Phân loại ép kiểu trong java

Trong Java, có hai loại ép kiểu dữ liệu:

  1. Nới rộng (widening): Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước nhỏ hơn sang kiểu có kích thước lớn hơn. Kiểu biến đổi này không làm mất thông tin.
  2. Thu hẹp (narrowwing): Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước lớn hơn sang kiểu có kích thước nhỏ hơn. Kiểu biến đổi này có thể làm mất thông tin

 

1. Nới rộng (widening)

ep-kieu-du-lieu-noi-rong

Nới rộng (widening): Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước nhỏ hơn sang kiểu có kích thước lớn hơn. Kiểu biến đổi này không làm mất thông tin. Ví dụ chuyển từ int sang float. Chuyển kiểu loại này có thế được thực hiện ngầm định bởi trình biên dịch.

Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10    

public class TestWidening {

    public static void main(String[] args) {

        int i = 100;

        long l = i;    // không yêu cầu chỉ định ép kiểu

        float f = l;   // không yêu cầu chỉ định ép kiểu

        System.out.println("Giá trị Int: " + i);

        System.out.println("Giá trị Long: " + l);

        System.out.println("Giá trị Float:  " + f);

    }

}

Kết quả:

 Giá trị Int: 100
 Giá trị Long: 100
 Giá trị Float:  100.0
 

2.Thu hẹp (narrowwing)

ep-kieu-du-lieu-thu-hep

Thu hẹp (narrowwing): Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước lớn hơn sang kiểu có kích thước nhỏ hơn. Kiểu biến đổi này có thể làm mất thông tin như ví dụ ở trên. Chuyển kiểu loại này không thể thực hiện ngầm định bởi trình biên dịch, người dùng phải thực hiện chuyển kiểu tường minh.

Ví dụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10    

11

12

public class TestNarrowwing {

    public static void main(String[] args) {

        double d = 100.04;

        long l = (long) d; // yêu cầu chỉ định kiểu dữ liệu (long)

        int i = (int) l; // yêu cầu chỉ định kiểu dữ liệu (int)

 

        System.out.println("Giá trị Double: " + d);

        System.out.println("Giá trị Long: " + l);

        System.out.println("Giá trị Int:  " + i);

 

    }

}

Kết quả:

 Giá trị Double: 100.04
 Giá trị Long: 100
 Giá trị Int:  100

Nguồn tin: viettuts