Thông báo về lộ trình nâng cấp thiết bị GSHT theo TT 73/2014/TT-BGTVT ngày 15/12/2014


Công ty Viễn Thông Khánh Hội xin trân trọng thông báo!

1. Các phương tiện giao thông vận tải lắp sau ngày 15/04/2015 (thuộc Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 mở rộng) bắt buộc phải sử dụng thiết bị GSHT đáp ứng tính năng theo đúng quy chuẩn mới.


2. Các phương tiện giao thông vận tải lắp trước ngày 15/04/2015 nếu vẫn còn hiệu lực giấy chứng nhận theo hợp chuẩn cũ phải thực hiện việc nâng cấp và bổ sung tính năng kỹ thuật cho thiết bị cũ theo quy chuẩn mới chậm nhất trước ngày 31/12/2017.


Theo mục 1, điều C trong văn bản 6240/BGTVT-KHCN các cơ quan, đơn vị lắp đặt TBGSHT khi thực hiện việc lắp mới và nâng cấp TBGSHT theo QC 31:2014 phải có đầu đọc thẻ lái xe để có thông tin, dữ liệu trên phần mềm trực tuyến theo đúng mẫu báo cáo quy định tại phụ lục C, Phụ lục B của Quy chuẩn mới.


thong bao

Văn bản Thông báo về lộ trình nâng cấp thiết bị GSHT theo TT 73/2014/TT-BGTVT ngày 15/12/2014


Công ty Viễn Thông Khánh Hội xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.


Nguồn tin:Viễn Thông Khánh Hội